Kozmetika, ajándékutalvány: 06-30-30-20-300
HU / EN
...egy hely, ahol kényeztetve szépítjük Önt
<

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT GDPR alapjánAdatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési Tájékoztató 

 

Név: YARA DAY SPA szépségszalon

Cím: 7621 Pécs Jókai M u 9

Tulajdonos: INTER-KOTEX BT

Email: info@yaraspa.hu

Telefon: 06 30 30 20 300

 

Részletes Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: INTER-KOTEX BT

Cím: 7621 Pécs Jókai M u 9

Tulajdonos: Mosonyi Árpádné

Email: yaraspa@yaraspa.hu

Telefon: 0036-30-30-20-300

Weboldal: www.yaraspa.hu

Cégjegyzékszám:02-06-063532

Adószám: 20076829-1-02

Tárhely szolgáltató: WEBPARTNERS COMPLETE SOLUTIONS

Címe: 7624 Pécs Bálicsi út 27/d

Email:webpartners@webpartners.hu

Telefon:0036-30-474-3291

 

Jogaid tiszteletben tartjuk, kéréseid a jogszabályban rögzített határidőkön belül igyekszünk teljesíteni. Adataidat úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól.

Adataidra vigyázunk, titkosított csatornákon mozgatjuk, és soha nem adjuk el másnak, soha nem használjuk fel más célra, mint amire megadtad azokat.

Van weboldalunk, nem mérjük használatát, van online bejelentkezésünk, van online szépségkártyánk, kapcsolattartás céljából kezeljük megadott adataid.

Ha kéred, azonosítás után kiadjuk adataidat. Ha kéred, töröljük adataidat.

 

 

Adatkezelés célja

Jogaid védelme.

Beazonosításod, kapcsolattartás veled.

Általános szerződési feltételekben,vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése.

Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés.

Jogos üzleti érdekeink érvényesítése

 

Kezelt adatok

Kezeljük az általad megadott adataidat:

Név

Email

Telefonszám

Bejelentkezés dátuma

Számlázási cím, telephely

 

Szolgáltatásaink

Weboldal

Weboldalunk megtekintését nem naplózzuk (IP cím, megtekintett oldalak). Google Analytics segítségével nem követjük, mit nézel.

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

A szalon elektronikus felületein (weboldal, Facebook hirdetések, történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

 

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

 

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel, illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre.

Tudomásul veszem, hogy adataimat un. Vendég kartonon nyilvántartják, mely egy dossziéban, elzárható szekrényben kerül tárolásra. Kizárólag azok a személyek férhetnek hozzá , kozmetikus, szalonvezető, szalonvezető helyettes), akik az adataimat időpont egyeztetés és a folyamatos szalon-kezelések nyilvántartása céljából használják.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például a info@yaraspa.hu emailcímre küldött kéréssel.

 

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap

Amennyiben űrlap kitöltésével megadod adataidat és jelzed érdeklődésed, jelentkezésed szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes adataidnak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt, ha nem kéred a folyamat megszűntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.

 

Fizetés esetén szerződésen alapuló jogalap

Amennyiben díjat fizetsz valamely szolgáltatásunkra, akkor  az Általános szerződési feltételekben részletezett feltételek szerint fizetsz. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes adataidnak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés fennállása alatt hiába vonod vissza hozzájárulásodat a szerződés teljesítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.

Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelésed jogalapja ismét megváltozik és Személyes adataidat a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.

 

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján kötelesek vagyunk továbbra is kezelni Személyes adataidat.

 

Jogaid

Az alábbi jogok illetnek meg. Ezek kapcsán megkeresésedre GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell. Megteszünk mindent, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljunk.

 

Tájékoztatás joga

Kérheted, hogy tájékoztassunk az általunk kezelt személyes adataidról. Hozzáférést kérhetsz ezekhez az adatokhoz.

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve hivatalon e-mail címünkre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetsz. A levélben küldött tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudunk azonosítani.

Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált email címedről küldöd. Ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsunk.

 

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adataidat.

 

Hozzáférés joga

Ha kéred, hogy tájékoztassunk arra vonatkozóan, hogy Személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphatsz az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

 

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve hivatalos e-mail címünkre küldött e-mailben kérheted Személyes adataid helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

 

Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheted az általunk kezelt Személyes adataid törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatunk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk, ha vitatod a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatod annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheted, hogy Személyes adataid kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzed a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhetsz ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényled adataid kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozol az adatkezelés ellen, akkor Személyes adataid kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy az általad rendelkezésünkre bocsátott és az általad automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) részedre átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhatsz Személyes adataid kezelése ellen, ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

 

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

On-line foglalási rendszer
Szalonunkban online nyilvántartási rendszerben vezetjük foglalást, így vendégünknek lehetősége van online is időpontot foglalni. A rendszerben kezelt személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím, szolgáltatás, időpont. Azzal, hogy igénybe veszed szolgáltatásainkat, személyesen, telefonon vagy emailben bejelentkezel hozzánk, hozzájárulsz ahhoz, hogy a szükséges személyes adataidat kezeljük.

Adatkezelés az üzletben
Vendég adatok
Az adatkezelés célja: A YARA DAY SPA Szépségszalonban történő szolgáltatás igénybevétele, vásárlás, számla kiállítás, fizetés, vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám, e-mail, a vásárolt, megrendelt, félretett termék neve, mennyisége, vételára, illetve az igénybe vett szolgáltatás típusától függően, a különböző hozzájárulási nyilatkozatokon szereplő adatok.
Az adatkezelés időtartama: a termék megrendelése, félre tétele esetén a vásárló neve, telefonszáma a megvásárlásig. A vendég nyilvántartások esetében: visszavonásig. A további adatok tekintetében a Számviteli törvény 169.§. irányadó.

Online szépségkártya

ADATKEZELÉS AZ ÜZLETBEN
Vendég adatok
Az adatkezelés célja: A YARA DAY SPA Szépségszalonban történő szolgáltatás igénybevétele, vásárlás, számla kiállítás, fizetés, vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, vásárlói szokások elemzése és célzottabb kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám, e-mail, a vásárolt, megrendelt, félretett termék neve, mennyisége, vételára, illetve az igénybe vett szolgáltatás típusától függően, a különböző hozzájárulási nyilatkozatokon szereplő adatok.
Az adatkezelés időtartama: a termék megrendelése, félre tétele esetén a vásárló neve, telefonszáma a megvásárlásig. A vendég nyilvántartások esetében: visszavonásig. A további adatok tekintetében a Számviteli törvény 169.§. irányadó.

Online banki utalás esetén a fizetési tranzakció adatait a Dél TAKARÉK

7634 Pécs Páfrány u 2/a kezeli.

A honlapon nem végzünk webanalitikát

Tájékoztatunk, hogy a  www.yaraspa.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat nem használjuk.

Facebook adatvédelmi szabályzata:

 https://business.facebook.com/privacy/explanation

Google adatvédelmi szabályzata:

https://business.facebook.com/privacy/explanation

 

Adatkezelés elvei

Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).

A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait nem kezeljük.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban - meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban - hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.


Jogi nyilatkozat Minden jog fenntartva © 2014 Yara Day Spa - magyar GDPR-